Let us know how it is going

IZIXHOBO ZENDAWO YOKUSEBENZA

IVELA KWINCWADI YE SCIENTOLOGY

Bhalisa usebenzisa idilesi ye-meyile:


IziXhobo zeNdawo yokuSebenza

Kule khosi uya kufunda:

  • Unobangela wobunzima, ukungaqiniseki kunye nokusilela emsebenzini nakubomi.
  • Kutheni udinwa kukuphatha abantu imini yonke kunye nento onokuyenza ngayo.
  • Amanyathelo onokuwathatha ukoyisa ukudinwa kwaye uphinde ubenenzondelelo emsebenzini.