Let us know how it is going

IZIXHOBO ZENDAWO YOKUSEBENZA

AMAGQABANTSHINTSHI NGEKHOSI

Wamkelekile kwiKhosi IziXhobo zeNdawo yokuSebenza kwi-Intanethi

Isixhobo yinto onokuyisebenzisa ukuphucula izinto okanye ukwenza into.

Kulemihla, zininzi kakhulu iingxaki emsebenzini. Uhlala usiva ngabantu abagxothwayo okanye abayekiswa okwethutyana emsebenzini baze bangaqesheki. Nabo basebenzayo bahlala bekhalaza ngomsebenzi nangabo basebenza nabo okanye abaphathi.

Kwabanye, umsebenzi ufana nento ekufuneka beyenzile ukuze bafumane imali yokuhlawula amatyala baze baphile. Xa besiva ngolohlobo, akubimnandi emsebenzini.

Baze abaninzi bathetha ngokudinwa ngumsebenzi wabo. Bafike ebusuku emakhaya, badle isidlo sangokuhlwa, babukele umabonwakude bayokulala.

Kodwa akumelanga kuba njalo. Kukho iindlela zokukunceda ukuba udlamke kwaye ahlaziyeke ungazivi udiniwe xa ubuya emsebenzini. Kukho izinto onokuzenza ukunceda ukwenza indawo osebenza kuyo ibe yindawo yolonwabo apho wenza khona umsebenzi wakho kwaye uzive wonwabile emva komsebenzi. Esi sahluko sizakukunika izixhobo zokwenza oku kwenzeke.

Inqaku Elibalulekileyo

Ekwenzeni le khosi, qiniseka ukuba akusoze udlule igama ongaliqondi ngokupheleleyo. Esona sizathu singunobangela wokuba umntu ayeke ukufunda okanye abhideke okanye angakwazi ukufunda kuxa egqithe igama engaliqondi. Kaninzi

Kule khosi uya kufunda:

  • Unobangela wobunzima, ukungaqiniseki kunye nokusilela emsebenzini nakubomi.
  • Kutheni udinwa kukuphatha abantu imini yonke kunye nento onokuyenza ngayo.
  • Amanyathelo onokuwathatha ukoyisa ukudinwa kwaye uphinde ubenenzondelelo emsebenzini.

Wamkelekile

Ngoku ubhalise ngempumelelo kwaye sele ukulungele ukuqala inyathelo lakho lokuqala kwinkqubo yokufunda enomdla kunye nezakhono. Le khosi iyakukubonelela ngezixhobo onokuzisebenzisa ebomini bakho.

Le khosi ibekwe ngendlela yenyathelo ngenyathelo, ngokulandelana kokufunda kunye nokuzilolonga ekufuneka ukwenzile. Kwaye njengoko ikhosi iphela inayo yonke into efunekayo ngaphakathi kwayo ukusuka kwisingenisi sakho, ungangena, nangaliphi na ixesha ukuze uqhubeke ngeziqwenga zomsebenzi owunikiwe ukuba uwenze uwugqibe.

Inqaku Elibalulekileyo

Ekwenzeni le khosi, qiniseka ukuba akusoze udlule igama ongaliqondi ngokupheleleyo. Esona sizathu singunobangela wokuba umntu ayeke ukufunda okanye abhideke okanye angakwazi ukufunda kuxa egqithe igama engaliqondi. Kaninzi

Inqaku Elibalulekileyo

Ngokwenza le khosi, qiniseka ukuba akugqithi gama ongaliqondi ngokupheleleyo. Esona sizathu singunobangela wokuba umntu ayeke ukufunda okanye abhideke okanye angakwazi ukufunda kuxa egqithe igama engaliqondi.

Ukubhideka okanye ukungakwazi ukuqonda okanye ukufunda kuza EMVA kwegama ongalazanga intsingiselo yalo. Isenokungabi ngamagama amatsha nangaqhelekanga kuphela ongazange uwaqonde.

Enye yezona zinto zibalulekileyo kwisihloko sonke sokufunda kukuba ungaze ugqithe igama ongaliqondiyo.

Kwisifundo ngasinye osithathileyo wasishiya singagqitywanga, uyakufumanisa ukuba kukho amagama owafundileyo kodwa awazi ukuba athetha ntoni.

Ke ngelixa usenza le khosi qinisekisa ngamandla, okokuba awusoze ugqithe igama ungaliqondiyo ngokupheleleyo.

Ukuba le nto uyifundayo iyakubhida okanye kubonakala ngathi awuyiqondi, kuyakubakho iGAMA ngaphambili othe wangaliqondi.

Sukuya phambili, kodwa buyela umva apho NGAPHAMBI kokuba ungene engxakini kwaye ufumane igama ongaliqondanga ngokupheleleyo. Nanini na xa ubona igama elikrwelelwe umgca ngaphantsi, unganqakraza kulo kwaye liza kukunika ngoko nangoko intsingiselo yeli gama.

Njengoko uqhubeka nekhosi, unganqakraza kwimenyu ephezulu kwiphepha ngalinye lwekhosi apho lithi "Glossary" (olu luluhlu lwamagama kunye neentsingiselo zawo) kwaye kuya kukusa kuluhlu lwamagama asetyenzisiwe kwikhosi kwaye ikunike intsingiselo yegama nganye.

Ukuba awulifumani igama olikhangelayo kwaye alidweliswanga kwi-glossary, fumana isichazi-magama esilula kwaye ujonge intsingiselo yalo apho.