Let us know how it is going

Uyemukelwa

Manje usubhalise ngempumelelo futhi usukulungele ukuqala isinyathelo sakho sokuqala nge-process yokufunda ethokozisayo futhi esebenzayo. Lesifundo sizokunikeza ngamathuluzi asebenzayo ongawasebenzisa empilweni yakho.

Lesifundo sibekwe out ngendlela yesinyathelo ngesinyathelo, ngokulandelana kokutadisha nokuzivocavoca okufanele ukwenze. Futhi njengoba sonke isifundo siqukethwe ngaphakathi kokungena kwakho komuntu siqu, ungavele ungene ngemvume nganoma yisiphi isikhathi ukuze ukuthuthuka ngokusebenzisa izabelo zakho kuze kube sekuqedeni.

Qaphela Kubalulekile

Ngokwenza lesifundo, qinisekisa ukuthi awukaze udlule igama ongaliqondi ngokugcwele. Isizathu esenza umuntu ayeke ukutadisha noma adideke noma angakwazi ukufunda yingoba udlulise igama abengaliqondi. Okuningi

Qaphela Kubalulekile

Ngokwenza lesifundo, qinisekisa ukuthi awukaze udlule igama ongaliqondi ngokugcwele. Isizathu esenza umuntu ayeke ukutadisha noma adideke noma angakwazi ukufunda yingoba udlulise igama abengaliqondi.

Ukudideka noma ukungakhoni ukuqonda noma ukufunda kuza NGEMVA kwegama obungazi incazelo yalo. Kungenzeka kungabi amagama amasha futhi angajwayelekile kuphela ongazange uwaqonde.

Elinye lamaqiniso abaluleke kakhulu kuyo yonke indaba yokufunda ukuthi akufanele udlule igama ongaliqondi.

Kuzo zonke izifundo ozifundile washiya zingaphelele, uzothola ukuthi kunamagama owafundile kodwa awazi ukuthi asho ukuthini.

Ngakho-ke ngenkathi wenza lesifundo, iba nesiqiniseko sokuthi awusoze wedlula igama ongaliqondi kahle.

Uma lokhu okufundayo kuba nokudideka noma kungabonakali ukuqonda, kuzoba neGAMA ngaphambili nje ongazange uliqonde.

Ungayi kude, kodwa buyela emuva NGAPHAMBI kokuba ungene enkingeni uthole igama ongaliqondanga ngokuphelele. Nomaphi lapho ubona khona igama elidwetshelwe, ungachofoza kulo futhi lizokunikeza incazelo yalelo gama ngokushesha.

Njengoba uqhubeka nesifundo, ungachofoza kwimenyu phezulu ekhasini ngalinye lesifundo lapho kubhalwe khona “Uhla lwamagama” (okuwuhla lwamagama nokuthi asho ukuthini) futhi kuzokusa ohlwini lwamagama asetshenzisiwe kulesifundo futhi kukunike incazelo ngayinye.

Uma ungakwazi ukuthola igama olifunayo kuhla lwamagama, thola isichazamazwi esilula bese ubheka incazelo yaso lapho.

Uyemukelwa kwi-Online Course yobuChwepheshe bokuTadisha

Ubuchwepheshe busho izindlela zokusebenzisa ubuciko noma isayensi—indlela yokwenza okuthile, hhayi ukwazi ubuciko noma isayensi uqobo.

NgobuChwepheshe bokuTadisha, uzofunda ukuthi ungakwenza kanjani futhi uphumelele ekutadisheni.

Futhi kufanele wazi ukuthi ungatadisha kanjani ukuze uphumelele empilweni. Uma ungakwazi ukutadisha, awukwazi ukufunda futhi uma ungakwazi ukufunda, awusoze wathuthuka. Futhi ngaphandle kokwenza ngcono, angeke uthole impumelelo eningi kulokho okwenzayo.

Kepha uma wazi futhi usebenzisa ubuchwepheshe bokutadisha, ungaphumelela ngokwengeziwe, uthuthukise ukuphepha kwakho kwezezimali futhi uthokoze kunoma yini oyenzayo.

Umhlaba uyaqhubeka nokuthuthuka kunezindlela ezintsha zokwenza izinto, futhi izindlela ezisheshayo nezisebenza ngemfanelo ukufeza imigomo. Lokukhula kwentuthuko kwenzeka emhlabeni wonke, nsuku zonke.

Ukuze uhambisane nalelijubane futhi uhlale wazi ngokusha okutholakele emhlabeni, kufanele ukwazi ukutadisha futhi-, ufunde.

UbuChwepheshe bokuTadisha, obaqaliswa ngu-L. Ron Hubbard, ubuchwepheshe obuqondile, obusebenzayo, sebusize izigidi zabantu zaphumelela kakhulu empilweni.

Qaphela Kubalulekile

Ngokwenza lesifundo, qinisekisa ukuthi awukaze udlule igama ongaliqondi ngokugcwele. Isizathu esenza umuntu ayeke ukutadisha noma adideke noma angakwazi ukufunda yingoba udlulise igama abengaliqondi. Okuningi

1.‎1 FUNDA LENDATSHANA

Ukususa I-Block Yokuqala Ekufundeni

I-block yokuqala (into evimbela inqubekela phambili) engakuvimbela ukuthi ube ngumfundi ophumelelayo kunoma yisiphi isifundo ukuzimisela ukuthola ulwazi.

Leli yisango lokuqala okumele livulwe ukuqala noma yisiphi isifundo ngoba uma leli sango lihlala livaliwe, lizokuvimbela ukuthi ungakwazi ukuqonda noma yini ozama ukuyifunda. Kufanele uzimisele ukufunda futhi uthole ulwazi ngezinto ongazazi.

Uma ufunda isifundo ocabanga ukuthi vele wazi konke ngaso, uzozifaka otakwini. Esikhundleni sokuyifunda ukuze ufunde okuthile okusha, nokuyiqonda, uzongena ezintweni ezinjengokuzama ukufunda izinto ezikhona igama ngegama ngaphandle kokuziqonda. Uzongena ekubambeni ngekhanda ukuze ungazikhohlwa nezinye izinto ezimangalisayo kanjalo. Azikho kulezi zinhlelo noma izindlela zokwenza izinto ezengeza kunoma yiluphi ulwazi futhi azikwenzi ube nekhono ngokwengeziwe.

Ukuze ukwazi ukutadisha isifundo, kufanele uzimisele ukusifunda ukuze uthole ukuthi yini okufanele ifundwe.

Uma uqala isifundo ngombono wokuthi vele usuyazi ngalesi sihloko futhi ucabanga ukuthi wazi konke okushiwo ngaso, ukusifunda kungaba ukuchitha isikhathi. Kungani uchitha isikhathi sakho wenza sengathi ufunda okuthile uma kuwukuthi usunqume ukuthi usuyazi ngakho konke? Uma wenza lokhu, ungenza sonke isihloko sokufunda sisinde kwehlela.

Lokhu akusho ukuthi kufanele ungazinaki izinto ozaziyo ezinokukusiza kakhulu. Kudingeka ulwazi lokwahlulela kancane ukuba nekhono lokubheka isifundo esithile futhi wazi ukuthi yini oyaziyo nokwazi ongakwazi ngaso. Kepha kungenziwa.

Ungazitshela ukuthi, “Hhayi nokho, kunezingxenye zalokhu engingazi lutho ngazo kuzofuneka ngibheke bese ngifunda konke lokho okufanele ngazi ngakho.” Uma usungakwenza lokhu, unqobe isithiyo sokuqala sokufunda.

Loko okubalulekile yilokhu: Ukukwazi kwakho ukufunda kuncike ekuzimiseleni kwakho ukufunda.

Futhi: I-block eyodwa enkulu kakhulu yokufunda yisinqumo sakho sokuthi usuvele wazi konke ngakho.

Lona umnyango okufanele uwubhodloze uvuleke.

Futhi uma usuwubhodlozile lowo mnyango usuvulekile, ungafunda noma yini ukusuka lapho, nokusebenzisa ubuChwepheshe bokuTadisha.

QAPHELA: Ukuze uqhubeke, kufanele uqedele zonke izinyathelo zangaphambilini kule isifundo. Isinyathelo sakho sokugcina esingaphelele ngu
QAPHELA: Unezimpendulo eziningana ebezingalungile. Ukuze uqhubeke, kufanele uphinde ufunde indatshana bese uhlola ukuqonda kwakho futhi.