Let us know how it is going
11.‎4 תרגיל מעשי

תרגיל מעשי

עשה רשימה של מאפיינים חברתיים אצל אנשים שונים שהכרת או ראית.

עשה זאת שוב ושוב עד שתרגיש בטוח ביכולתך לזהות מאפיינים חברתיים אצל אנשים.

הערה: על מנת להמשיך, אתה חייב להשלים את כל הצעדים הקודמים בקורס הזה. הצעד האחרון שלך שלא הושלם הוא
הערה: היו לך כמה תשובות לא נכונות. על מנת להמשיך, אתה צריך לקרוא שוב את המאמר תרגילים מעשיים סופיים ואז בחן את הבנתך שוב.