Let us know how it is going
11.‎5 תרגיל מעשי

תרגיל מעשי

אם אתה מכיר מישהו שהוא PTS ויש לו את כל הסימנים שהוא קשור לאדם מדכא, הראה לו את המאמרים בקורס הזה ודאג שהוא יקרא אותם. לאחר מכן עשה איתו את הצעדים של טיפול או התנתקות כדי שהוא יטפל או יתנתק מהאדם המדכא שהוא היה איתו בקשר.

הערה: על מנת להמשיך, אתה חייב להשלים את כל הצעדים הקודמים בקורס הזה. הצעד האחרון שלך שלא הושלם הוא
הערה: היו לך כמה תשובות לא נכונות. על מנת להמשיך, אתה צריך לקרוא שוב את המאמר תרגילים מעשיים סופיים ואז בחן את הבנתך שוב.