Let us know how it is going
11.‎1 FUNDA ELI NQAKU

Imeko Yobutyebi

Ubutyebi yinyambalala (ubuninzi obuphezulu) bento, enje ngemali, impahla, izihlobo kunye nempilo entle.

Xa umgca usiya phezulu kwi graph, bubo Ubutyebi obo. Nokuba inyuke iveki enye okanye inyuke kubutyebi ukusuka kwinqaku lokugqibela kwiveki emva kweveki, bubutyebi obo.

Nabani na ojongana nobutyebi kufuneka aqonde ukuba oko kufuna ukuphathwa ngononophelo kwayo yonke imeko. Kuyenzeka, ngelishwa ngokwaneleyo, eyonangozi kunayo yonke imeko kukuba umntu angayiboni kwaye ayisebenzise ifomyula, iziphumo zinokuba zibi kakhulu. Yazi kwaye uyiphathe ngokufanelekileyo kwaye iziphumo zihle.

Iifumyula Zobutyebi-zimbini: enye isebenza kwezemali kwaye enye isebenza kwizenzo zomntu. Eyokuqala enikezwe ngezantsi inxulumene ubutyebi bemali.

Ifomyula Yobutyebi

Yifomyula esebenza kubo ubutyebi kwezemali:

  1. Yiba noqoqosho (ukunciphisa inkcitho kunye nayiphi na inkcitho).

    Emva koko qiniseka kakhulu, ukuba awuthengi nantoni na okanye uqeshe nabani na onezinye imbophelelo (izivumelwano zokuhlawula into kwixesha elizayo). Misa kuyo nayiphi na inkcitho engeyomfuneko.

  2. Hlawula onke amatyala. Fumana onke amatyala onokuthi uwafumane naphi na—kuyo nayiphi na imali etyala naphi na, kwaye uwahlawule. Ufuna ukufumana amatyala akho phantsi ukuze usondele ku-zero njengoko unokufumana okanye uhle ukuya ku-zero.

  3. Beka imali eseleyo kwizinto eziza kwenza ukuba zikwazi ukuhambisa.

  4. Fumanisa ukuba yintoni ebangele Imeko Yobutyebi kwaye uyomeleze.

UMZEKELO WE FOMYULA YOBUTYEBI

Makhe sibone ukuba isebenza njani le nto ebomini. Thatha umfana othengisa iimoto. Udala amanani ngo—ubutyebi kwintengiso yeemoto, ethengisa iimoto ezininzi kwiveki enye kunazo zonke iveki embalini yenkampani. Ngenxa yoko umphathi wakhe umnika ibhonasi enkulu kakhulu.

Ngoku, ngelixa umnqweno wakhe kwangoko kukuya kuthenga iimpahla ezintsha, iwotshi entsha kunye nobucwebe obuhle bomfazi wakhe, uyaqinisekisa ukuba akaphumi ayokuchitha yonke imali yakhe. Uyazi ukuba ngokusebenzisa Ifomyula Yobutyebi uyaku dala ngakumbi ubutyebi.

Inyathelo lakhe lokuqala luqoqosho.

Uthatha ibhonasi enkulu ebengayilindelanga kwaye ngokukhawuleza ubeka imali. Emva koko uthi kumfazi wakhe: “Sichitha phi imali? Kufuneka sinciphise nayiphi na inkcitho.” Ngokudibeneyo bafumanisa ukuba bachitha imali ngokuthenga ii gadgets abangakhange bazisebenzise nokujoyina iiklabhu ezibiza kakhulu abangazange baye kuzo. Bazama indlela yokunciphisa inkcitho yabo kwaye bakwenza oko.

Inyathelo elilandelayo kukuhlawula onke amtyala. Yena nenkosikazi yakhe badwelise onke amatyala abo. Ngebhonasi enkulu ayifumeneyo, banokwazi ukuhlawula wonke umntu.

Ngoku usebenzisa inyathelo lokugqibela Ifomyula Yobutyebi ukufumanisa unobangela we Imeko Ubutyebi kwaye uyomeleze. Oku kufuna umsebenzi ngononophelo. Ekuqaleni ucinga ukuba “yayilithamsanqa nje” ukuba uthengise iimoto ezininzi kakhulu kwaye akanakuphinda azenze kwakhona. Kodwa xa efunda ngenene ngendlela adale ngayo ubutyebi, uyaqonda ukuba ebekade esenza inkqubo ekhuthaza kakhulu abantu ukuba benze “thatha uvavanyo lokuqhuba.” Le nkqubo yayizisa abantu abaninzi kwigumbi lokubonisa kwaye yamnika ithuba lokuba athethe nabo. Le yayiyi nkqubo eyaqala ubutyebi! Wazisa umphathi wakhe ngento ayifumeneyo kwaye kunye baqinisa umkhankaso we-“thatha uvavanyo lokuqhuba.”

Indoda encinci iyigcwalisa ngempumelelo Ifomyula Yobutyebi kwaye idala ukuqhubela phambili ubutyebi. Usendleleni eya kwi Imeko Yamandla.

Yenza Ifomyula Yobutyebi

Xa ubutyebi bukhona ngokusekwe kuwo amanani okulinganisa izenzo zomntu, kwaye ingahambelani nemali, le yi fomyula yokufaka isicelo.

  1. Yenza uqoqosho kwizinto ezingabalulekanga okanye ezisasazeke (ukuya kwicala elahlukileyo) iintshukumo ezingakhange zibe negalelo (ukunceda okanye nceda) kwimeko yangoku. Uqoqosho ngokwezezimali ngokutshayela yonke inkcitho.

  2. Yenza onke amanyathelo abale kwaye ungachithi ixesha usenza naziphi na izinto ezingenamsebenzi. Zonke iintshukumo zokwenza igalelo kufuneka zibe zezohlobo lwentshukumo eziye zanegalelo.

  3. Yomeleza lonke uphuculo. Nayiphi na indawo oyifumeneyo inzuzo, yigcine. Musa ukuvumela izinto ukuba zikhululeke okanye zibe mbi. Musa ukuvumela izinto zi roller coaster (yenyuka usihla ngezantsi). Nasiphi na isibonelelo okanye inzuzo onayo, yigcine, uyinakekele.

  4. Zifumanele ngokwakho ukuba yintoni ebangele Imeko Ubutyebi kwindawo yakho ekufutshane kwaye yomeleze.

Intombazana isebenza kwinkampani eyenza oonodoli abenziwe ngezandla. Ungumzobi kwaye unodoli ngamnye ukhethekile. Ngokwesiqhelo wenza unodoli omnye okanye ababini ngeveki. Nangona kunjalo, kwiiveki ezintathu ngaphambi kweKrisimesi, inkampani inemiyalelo emininzi kangangokuba isebenza indlela yokwenza oonodoli bezandla abalishumi kuloo veki. Ububo ubutyebi ngezenzo zakhe. Ngoku, ngokulandela ngokuchanekileyo inyathelo ngalinye Yenza Ifomyula Yobutyebi uyakwazi ukuqhuba ubutyebi kunye nemveliso ephezulu.

Qaphela: Ukuze uqhubeke, kufuneka ugcwalise onke amanyathelo angaphambili kule khosi. Inyathelo lakho lokugqibela elingaphelelanga ngu
QAPHELA: Uneempendulo ezininzi ebezingachanekanga. Ukuze uqhubeke, kuya kufuneka ufunde kwakhona inqaku Kwaye uvavanye ukuqonda kwakho kwakhona.