Let us know how it is going
6.‎1 FUNDA LENDATSHANA

I-Assist Yokuxhumana Nomzimba

I-Assist Yokuxhumana Nomzimba isetshenziselwa ukwenza umuntu ukuthi aqalise kabusha ukuxhumana nomzimba wakhe.

I-Assist Yokuxhumana Nomzimba ayithathi noma iyiphi indlela indawo nganoma iyiphi indlela noma iguqule ama-Touch Assist noma ama-Contact Assists. Lapho umuntu elimele noma enezindawo ezithile zomzimba lapho kudingeka khona i-assist, kufanele kusetshenziswe i-Touch Assist kuphela noma i-Contact Assist.

I-Assist Yokuxhumana Nomzimba isetshenziswa kuphela lapho umuntu engekho ekuxhumaneni nomzimba wakhe isikhathi esithile, njengasemva kokugula noma ukulimala, noma osekuphele isikhathi eside ehleli engenzi lutho. Kodwa le-assist ingenziwa kuphela ngemuva kokuba kunikezwe ama-assists nokwelashwa ngodokotela okudingekayo. Akwenziwa esikhundleni salokhu.

INQUBO

1. Menze umuntu alale ngomhlane. Noma yiziphi izingubo noma izicathulo eziqinile kufanele zisuswe noma zixegiswe. Akudingekile ukukhumula akugqokile ngaphandle kwezinto zokugqoka ezisindayo noma ezinkulu zezimpahla ezifana (njengebhantshi noma ijazi).

2. Mtshele lomuntu ukuthi uzokwenza i-Assist Yokuxhumana Nomzimba bese umchazela kafushane ngenqubo. Mtshele umuntu ukuthi uzomcela uthi “Zizwe izandla zami” nokuthi kumelwe akutshene ngasikhathi nesikhathi ezizwa izandla:

“Ngizobe ngikucela, kaningi ukuthi uzwe izandla zami. Ngesikhathi ngasinye ngicela ungazise ukuthi ukwenzile lokho.”

3. Tshela muntu ukuthi, “Vala amehlo akho” bese umnika i-acknowledgement ngokuthi “Ngiyabonga” lapho enkwenza:

“Vala amehlo akho.”

“Ngiyabonga.”

4. Beka izandla zakho emahlombe omuntu ngokubamba okuqinile kepha ube mnene. Hlola ukuthi umuntu usaphatheke kahle.

5. Nikeza umyalo othi “Zizwe izandla zami.” Njalo nika imiyalo kuqala, bese ubeka izandla zakho:

“Zizwe izandla zami.”

Musa ukubeka izandla zakho bese unikeza umyalo; lokho ukubeka okuphambili nangasemumva.

6. Lapho umuntu ekhombisa ukuthi uwenzile umyalo, nikeza i-acknowledgment “Ngiyabonga” noma “Kuhle,” “Kukahle,” “Kulungile” noma “Kulungile,” njll.

7. Qhubeka nokunikeza umyalo, uthinte futhi unikeze i-acknowledgement lapho umuntu ekhombisa ukuthi uwenzile umyalo.

8. Qhubeka wehla ngomzimba, ngenhla kwesifuba, izinhlangothi zesifuba, izandla zakho zombili ezinhlangothi zesisu (ingxenye engezansi yomzimba lapho kukhona khona isisu) nasokhalweni.

9. Hambisa isandla sakho esisodwa, usizungezise isisu ngendlela eya ngokwewashi (ngokuhamba ngokwewashi ngoba lokhu kuyindlela upopopo uhamba ngakhona). Upopopo ithumbu elikhulu eliyishubhu elide elithwala imfucuza eqinile isuka esiswini iphumele ngaphandle emzimbeni.

Uma usebenzisa isandla esisodwa ukuzungeza isisu, umyalo uthi “Yizwa isandla sami.”

10. Qhubeka ngazo zombili izandla endawaneni engemuva, ohlangothini ngalunye, futhi uphakamise ngokuqina.

11. Beka isandla phezu kwenqulu ngayinye ngokucindezela okuqinile kulezi zingxenye ezinamathambo.

12. Ngezandla zombili, yehla ngomlenze owodwa ufike edolweni, uphinde wehlise ngomunye umlenze ufike edolweni.

13. Ngezandla zombili bese wehla ngomlenze owodwa kusukela edolweni uze ufike ezinzwaneni. Bese wehla komunye umlenze usuka edolweni uze ufike ezinzwaneni.

14. Sebenza ukhuphekela phezulu kuya ngasemahlombe ngezandla zombili, kusukela ezinzwaneni kufike emadolweni kuyo yomibili imilenze.

15. Khuphuka ngomulenze owodwa kusukela edolweni kufike okhalweni bese ukhuphuka ngomunye umlenze ngendlela efanayo.

16. Beka isandla enqulwini ngayinye ngokucindezela okuqinile.

17. Qhubeka ngazo zombili izandla endawaneni yomgogodla engehla kwezinqa, esisodwa uhlangothi ngalunye, bese uphakamisa ngokuqinile.

18. Zungeza isisu ngesandla esisodwa njengakuqala uhambisa isandla okothi lwewashi.

19. Qhubeka ukhuphuk nomzimba, ngezandla zombili izinhlangothi zesisu okhalweni, ezinhlangothini zesifuba, ngenhla kwesifuba.

20. Yehla ngengalo ngayinye uyophuma eminweni.

21. Beka izadla zombili ngemuva kwentamo, esisodwa ohlangothini ngalunye.

22. Beka izandla zakho ezinhlangothini zobuso, esiphongweni, nangemuva kwekhanda nasezinhlangothini zekhanda.

23. Qhubeka nokubeka izandla zakho ezindaweni ezahlukahlukene kude nekhanda kuya emaphethelweni omzimba.

Izinhlobo eziningi zokubekwa kwezandla zingenziwa, ugwema, njalo, izindawo zangasese noma izinqe kubo ubulili namabele owesifazane. Qhubeka ukhuphuka ubuye wehle emzimbeni futhi njalo usuke ekhanda ubheke emaphethelweni.

24. Noma ngasiphi isikhathi uma ubona ukuthi kukhona okwenzekayo kumuntu (ima isikhashana lapho ephendula, uzwa ubuhlungu bomzimba noma ukungaphatheki kahle noma ukudikiza komzimba, ushintsho oluncane lombala ebusweni), buza ukuthi “Kwenzakeleni?”

Umuntu uzochaza ngokwenzekile noma okwenzekayo. Zimise izandla zakho kuleso simo, nengcindezi efanayo, ngenkathi esakhuluma. Mnike i-acknowledgement futhi uqhubeke ne-assist.

I-Assist Yokuxhumana Nomzimba iyaqhubeka kuze kube yilapho umuntu ebona okuthize noma ethola ukukhululeka okuthile. Kulesi khathi, uthi “Ngiyabonga” bese uqeda ngokuthi:

“Ukuphela kwe-assist.”

Awuphazamisi ukuxhumana noma ukubona, kodwa uyamvumela umuntu aqede lokho akushoyo ngaphambi kokuphetha.

I-assist ifanele iqhubeke kudlula ukubona noma ukukhululeka.

QAPHELA: Ukuze uqhubeke, kufanele uqedele zonke izinyathelo zangaphambilini kule isifundo. Isinyathelo sakho sokugcina esingaphelele ngu
QAPHELA: Unezimpendulo eziningana ebezingalungile. Ukuze uqhubeke, kufanele uphinde ufunde indatshana bese uhlola ukuqonda kwakho futhi.