Let us know how it is going
7.‎1 FUNDA LENDATSHANA

I-Locational Assist

Enye yama-assists alula ukuyinikeza i-Locational Assist. I-Locational Assist yenziwa ngokususa ukunaka komuntu endaweni ebuhlungu yomzimba wakhe noma ezinkingeni zakhe bese ephumela ezintweni ezisendaweni eyakhelene naye.

Ake sithi ubufuna ukunikeza i-assist kumuntu onobunzima obungacacile neze. Lomuntu kunzima kakhulu ukuthi umenze i-assist. Lomuntu unezinhlungu, kepha akakwazi ukusho ukuthi zikuphi. Akazi ukuthi kwenzekeni kuye. Uzizwa kabi nje. Sebenzisa i-Locational Assist. Uzothola ukuthi le-assist izosebenza lapho khona amanye ama-assists engasebenzi.

INQUBO

1. Wena nalomuntu niyahlala noma niyahamba, nihambisana, ngaphakathi noma ngaphandle.

2. Tshela umuntu ozokwenza i-Locational Assist bese umchazela kafushane ukuthi uzobe ukhombisa izinto bese umcela ukuthi azibheke:

“Ngizobe ngikucela kaningi, ukuthi ubheke izinto ezahlukahlukene lapha. Ngizoyikhomba into lapho ngithi kuwe uyibuke.”

3. Khomba into bese utshela umuntu:

“Bheka leya (into).”

Khetha izinto ezahlukahlukene ukuze usebenzise umyalo. Isibonelo, umnyango, udonga, isihlahla, njll.

4. Lapho umuntu esenze kanjalo, mnikeze i-acknowledgment uthi “Ngiyabonga” noma “Kulungile” noma “Kuhle.”

5. Qhubeka ngokunikeza umyalo kabusha isikhathi ngasinye futhi ukhombe izinto ezahlukahlukene ezisendaweni. Qiniseka ukuthi uyamunikeza i-acknowledgment lomuntu ngemuva kokubuka into omtshele yona ukuthi ayibuke eseyibhekile.

6. Qhubeka nokwenza lokhu kuze kube yilapho umuntu ebona noma esengcono noma esekhululekile ngohlobo oluthile.

QAPHELA: Ukuze uqhubeke, kufanele uqedele zonke izinyathelo zangaphambilini kule isifundo. Isinyathelo sakho sokugcina esingaphelele ngu
QAPHELA: Unezimpendulo eziningana ebezingalungile. Ukuze uqhubeke, kufanele uphinde ufunde indatshana bese uhlola ukuqonda kwakho futhi.