Let us know how it is going
11.‎3 תרגיל מעשי

כתיבת עבירות ונצירות

קח עט ונייר וכתוב את העבירות והנצירות שאתה ביצעת. פעל לפי המתכונת המדויקת שניתנה בקטע של 'כתיבת עבירות ונצירות'. עשה את זה עד שתרגיש הקלה.

הערה: על מנת להמשיך, אתה חייב להשלים את כל הצעדים הקודמים בקורס הזה. הצעד האחרון שלך שלא הושלם הוא
הערה: היו לך כמה תשובות לא נכונות. על מנת להמשיך, אתה צריך לקרוא שוב את המאמר תרגילים מעשיים סופיים ואז בחן את הבנתך שוב.