Let us know how it is going
2.‎1 קרא את המאמר

תקנונים מוסריים

כאשר אנשים נפגשים ופועלים כקבוצות, הם יוצרים הסכמות, בין אם הן נאמרו במפורש או לא, לגבי מה נכון ומה לא נכון – במילים אחרות, מה יעזור להישרדות של הקבוצה ומה יהיה הרסני להישרדותה.

זה נקרא תקנון מוסרי – סדרה של הסכמות שכל אדם החליט לפעול לפיהן כדי לוודא שהקבוצה שורדת.

כאשר למשהו יש מאפיינים הישרדותיים, אומרים עליו שהוא מוסרי. פעולה הישרדותית היא פעולה מוסרית. ואותם דברים שפועלים נגד ההישרדות נחשבים בתור לא מוסריים.

בין אם יש לך קבוצה של שני אנשים שעובדים יחד, שני אנשים שיוצרים נישואין או מדינה שלמה שמוקמת – גודל הקבוצה לא משנה – הם מחליטים על הסכמות מסוימות. זאת יכולה להיות הסכמה ליום אחד, הסכמה לחודש ימים או הסכמה לחמש מאות השנים הבאות.

הפרת אחת מההסכמות האלה ידועה לרוב בתור עבירה. כאשר חברי הקבוצה מפירים את התקנון המוסרי שהוסכם עליו, הם לעתים קרובות מרגישים שהם לא יכולים לספר על כך לאחרים. העבירות יכולות להצטבר ואז גורמות לשבירת ההסכמות, דבר שגורם להתפרקות הקבוצה.

ב-Scientology, הבעיה שנגרמת על-ידי עבירות כאלה נבחנה בקפידה רבה. לבעיה הזאת יש שני חלקים והם מתוארים במאמר הבא.

הערה: על מנת להמשיך, אתה חייב להשלים את כל הצעדים הקודמים בקורס הזה. הצעד האחרון שלך שלא הושלם הוא
הערה: היו לך כמה תשובות לא נכונות. על מנת להמשיך, אתה צריך לקרוא שוב את המאמר ואז בחן את הבנתך שוב.