Let us know how it is going
11.‎1 תרגיל מעשי

צידוקים

מטלות מעשיות

הערה: התרגילים המעשיים האלה אינם בגדר חובה. אתה לא חייב לעשות אותם. הם נכללים כאן כדי שתעשה אותם וזה יעזור לך להשיג הבנה מוגברת ויכולת ליישם את החומרים של הקורס.

אסוף כמה עיתונים וכתבי עת ועבור עליהם, כשאתה מחפש דוגמאות של צידוקים – במיוחד אלה שבהם אתה רואה שמישהו התאמץ "להקטין את טוב הלב או החשיבות של האנשים או הדברים שנגדם נעשה איזשהו מעשה מזיק" או "ביקורת אקראית, שלא מבוססת על עובדה" (מאמץ להקטין את גודלו של האדם שנגדו בוצעה העבירה, העברת ביקורת על מישהו שלא בצדק כדי לפגוע במוניטין שלו). המשך לעשות זאת עד שתוכל לזהות בקלות דוגמאות כאלה.

הערה: על מנת להמשיך, אתה חייב להשלים את כל הצעדים הקודמים בקורס הזה. הצעד האחרון שלך שלא הושלם הוא
הערה: היו לך כמה תשובות לא נכונות. על מנת להמשיך, אתה צריך לקרוא שוב את המאמר ואז בחן את הבנתך שוב.