Let us know how it is going

UNOBANGELA WOXINZELELO

AMAGQABANTSHINTSHI NGEKHOSI

Wamkelekile kwiKhosi Unobangela woXinzelelo kwi-Intanethi

Nanini na xa umntu esenza kakuhle aze athi ngesiquphe aqalise ukwenza kakubi, agule okanye aqalise ukwenza iimpazamo, sikhona isizathu ngqo soku. Ayisiso nje isiphelo (amandla athile afihliweyo agqiba ngento eza kwenzeka). Kukho into ebangele ukuba oku kwenzeke.

Ngendlela efanayo, xa umntu eziva onwabile kwaye ephumelela ebomini kwaye ke, ngaphandle kwesizathu esinokubonwa ngokulula, uqala azive ngathi akanakwenza nto njengoko enze ngaphambili kwaye ngoku ulusizi kwaye udakumbile ngakumbi rhoqo, umntu okanye into ethile yenze ukuba oku kwenzeke.

Usenokuba awuyibonanga, kodwa zimbini iintlobo zabantu eluntwini—ezinye enyanisweni zifuna ukuba wenze ngcono, ngelixa ezinye enyanisweni zisebenza nzima ukukwenza ukuba usilele. Aba bantu ababi bayayifihla into abayenzayo kwaye akukho lula ukubona ukuba wazi ukuba ubajonge njani. Kodwa bakhona ebomini.

Into ekudingeka ukuba uyenze kukubona kwaye wazi ukuba ngobani kanye kanye abahlobo bakho. Ngoobani abantu obaziyo, ohlala nabo kwaye osebenza kunye nabo abafuna ngokwenene ukuba wenze kakuhle kwaye ngoobani abantu abazama ukukwenza ukuba usilele? Xa ungawuphendula lo mbuzo kwaye ukwazi ukuba ubaphatha njani abantu abazama ukukuyekisa, ungaqala ukwenza ngcono kakhulu ebomini kwaye uzinze, uphumelele kwaye wonwabe kwakhona.

Iteknoloji ka L. Ron Hubbard kule khosi ikunika izixhobo ozidingayo ukuphatha unobangela woxinzelelo kwaye ikufundisa ukuba uzisebenzise njani.

Inqaku Elibalulekileyo

Ekwenzeni le khosi, qiniseka ukuba akusoze udlule igama ongaliqondi ngokupheleleyo. Esona sizathu singunobangela wokuba umntu ayeke ukufunda okanye abhideke okanye angakwazi ukufunda kuxa egqithe igama engaliqondi. Kaninzi

Kule khosi uya kufunda:

  • Kutheni umntu oqhuba kakuhle ebomini ngequbuliso enze kakubi okanye aqale ukusilela.
  • Iimpawu ezilishumi elinambini ezichongiwe eziya kukunceda ukhethe abahlobo bakho kunye nabahlobo abanobulumko ngokufanelekileyo.
  • Izixhobo onokuzisebenzisa ukunceda ukukhulula omnye kumthwalo woxinzelelo, ukuba aphile kakuhle kwaye onwabe kwakhona.

Wamkelekile

Ngoku ubhalise ngempumelelo kwaye sele ukulungele ukuqala inyathelo lakho lokuqala kwinkqubo yokufunda enomdla kunye nezakhono. Le khosi iyakukubonelela ngezixhobo onokuzisebenzisa ebomini bakho.

Le khosi ibekwe ngendlela yenyathelo ngenyathelo, ngokulandelana kokufunda kunye nokuzilolonga ekufuneka ukwenzile. Kwaye njengoko ikhosi iphela inayo yonke into efunekayo ngaphakathi kwayo ukusuka kwisingenisi sakho, ungangena, nangaliphi na ixesha ukuze uqhubeke ngeziqwenga zomsebenzi owunikiwe ukuba uwenze uwugqibe.

Inqaku Elibalulekileyo

Ekwenzeni le khosi, qiniseka ukuba akusoze udlule igama ongaliqondi ngokupheleleyo. Esona sizathu singunobangela wokuba umntu ayeke ukufunda okanye abhideke okanye angakwazi ukufunda kuxa egqithe igama engaliqondi. Kaninzi

Inqaku Elibalulekileyo

Ngokwenza le khosi, qiniseka ukuba akugqithi gama ongaliqondi ngokupheleleyo. Esona sizathu singunobangela wokuba umntu ayeke ukufunda okanye abhideke okanye angakwazi ukufunda kuxa egqithe igama engaliqondi.

Ukubhideka okanye ukungakwazi ukuqonda okanye ukufunda kuza EMVA kwegama ongalazanga intsingiselo yalo. Isenokungabi ngamagama amatsha nangaqhelekanga kuphela ongazange uwaqonde.

Enye yezona zinto zibalulekileyo kwisihloko sonke sokufunda kukuba ungaze ugqithe igama ongaliqondiyo.

Kwisifundo ngasinye osithathileyo wasishiya singagqitywanga, uyakufumanisa ukuba kukho amagama owafundileyo kodwa awazi ukuba athetha ntoni.

Ke ngelixa usenza le khosi qinisekisa ngamandla, okokuba awusoze ugqithe igama ungaliqondiyo ngokupheleleyo.

Ukuba le nto uyifundayo iyakubhida okanye kubonakala ngathi awuyiqondi, kuyakubakho iGAMA ngaphambili othe wangaliqondi.

Sukuya phambili, kodwa buyela umva apho NGAPHAMBI kokuba ungene engxakini kwaye ufumane igama ongaliqondanga ngokupheleleyo. Nanini na xa ubona igama elikrwelelwe umgca ngaphantsi, unganqakraza kulo kwaye liza kukunika ngoko nangoko intsingiselo yeli gama.

Njengoko uqhubeka nekhosi, unganqakraza kwimenyu ephezulu kwiphepha ngalinye lwekhosi apho lithi "Glossary" (olu luluhlu lwamagama kunye neentsingiselo zawo) kwaye kuya kukusa kuluhlu lwamagama asetyenzisiwe kwikhosi kwaye ikunike intsingiselo yegama nganye.

Ukuba awulifumani igama olikhangelayo kwaye alidweliswanga kwi-glossary, fumana isichazi-magama esilula kwaye ujonge intsingiselo yalo apho.