Let us know how it is going
3.‎1 FUNDA ELI NQAKU

Ukucwangcisa kunye nemiNqwazi

I Organizing Board yitshathi ebonisa ukuhamba kweemveliso eziveliswayo, enye emva kwenye, zihanjiswa ngabantu abasebenza kwishishini okanye kwinkampani.

Umntu ngamnye kwishishini unomsebenzi okanye isikhundla okanye “iposti.”

Iposti nganye isenokubizwa ngokuba “ngumnqwazi.”

Igama elithi mnqwazi liyasetyenziswa ukubhekisa kwigama lesikhundla kunye nomsebenzi othile kwishishini. Ithathwe kwinto yokuba kwimisebenzi efundelweyo emininzi, ezinje ngezololiwe, uhlobo lomnqwazi onxitywayo ubonisa umsebenzi owenziwa ngumntu.

Umzekelo, kuloliwe, injineli eqhuba uloliwe inxiba uhlobo oluthile lomnqwazi.

Okanye ipolisa linxiba umnqwazi wamapolisa.

Umsebenzi wokwakha unxiba uhlobo oluthile lomnqwazi, isigcina-ntloko, ukumkhusela.

Naliphi na ishishini lenziwe ngabantu abaliqela, ngamnye kubo uno “mnqwazi” okanye umsebenzi awenzayo.

Kulo naliphi na ishishini, kukho ukuhamba kwezinto ukusuka kumnqwazi ukuya komnye, kumntu ukuya komnye, kumsebenzi ukuya komnye umsebenzi. Kwaye umnqwazi okanye umsebenzi ngamnye kwishishini uvelisa imveliso enegalelo kwimveliso egqibeleleyo yeshishini.

Isiphumo se Organizing Board iyonke yimveliso.

Umzekelo, ivenkile ithengisa iikhompyuter. Eminye iminqwazi yale venkile iyakuba:

Umthengi ofuna iikhompyuter kwiinkampani ezizenzayo.

Umgcini-mveliso owamkela iikhompyuter ezifuniweyo aze azibeke kwishelufu zeemveliso.

Umthengisi othengisela abathengi iikhompyuter.

I cashier ethatha iintlawulo zabathengi zezinto abazithengileyo.

Iyileyo kwezi ngumnqwazi ovelisa imveliso kwaye inegalelo kwimveliso egqibeleleyo yevenkile—iikhompyuter ezikumgangatho ophezulu ezithengiswa zisiwe kubathengi.

Ukusebenzisa i Org Board

Ukunga phatheki kakuhle kwabantu xa kungekho i Org Board nelahleko yemveliso eziveliswa lishishini inika izizathu ezibambekayo sobungakanani bomsebenzi ofunekayo ukubala, ukwazisa nokusebenzisa i Org Board efanelekileyo.

Abantu balindele ukuba ne Org Board kwaye bayayifuna baze baqhanqalaze ukuba ayikho. Umatiloshe omtsha ohamba phakathi kwinqanawa ucinga ukuba inqanawa ine Org Board, ukuba ikhona ukuba ayixhonywanga kwibhodi eyiyo, ibhodi eyaziwayo. Uthatha ukuba kuyakubakho umntu ophetheyo kwaye imisebenzi eyahlukeneyo iyakuphathwa ngabantu abohlukeneyo.

Xa kungekho Org Board yaziwayo, umsebenzi okanye ilungu lombutho liyakuqhankqalaza kwaye lizive lingakhuselekanga kuba alizazi apho lingena khona embuthweni.

Ke ukuba ne Org Board nokuba nomnqwazi kunceda umntu azive ngathi ngowalapho.

Umntu ongenamnqwazi ubalusizi kakhulu. Okanye umntu unokuba nomnqwazi ongathi awudingeki kwaye, kule meko, uyakuziva ngathi umsebenzi wakhe “uyimpazamo” nje.

Umdla wokusebenza ke uchaphazeleka kakhulu ngumgangatho we Org Board okanye ukungabikho kwayo. Umdla wokusebenza sisimo sengqondo kunye nesoluvo somntu okanye iqela kunye nobungakanani bomdla abawubonisayo kumsebenzi ababandakanyeka kuwo. Uvavanyo olupheleleyo lweqela, nangona kunjalo, ukusebenza kwalo. Ukusebenza kakuhle kuthetha ukukwazi kwalo ukukhula, ukwanda nokuphumelela. Ukusebenza kwayo kuxhomekeke ekubeni nemveliso eyamkelekileyo enokufunwa ngabantu. Amaqela angenayo imveliso eyamkelekileyo awaphumeleli.

Inani leemveliso ezivelisiwayo kunye nokwamkeleka kweemveliso ezinikwe abanye kuxhomekeke kakhulu ekubeni ne Org Boardesebenzisekayo. Abasebenzi okanye amalungu eshishini kufuneka ayazi kwaye ayisebenzise i Org Board.

Nditsho nomntu omnye okanye iqela elincinci, ukuze liphumelele nakanjani na, lifuna i Org Board ethe nqo. Ngapha koko, xa lilincinci iqela, kukhona ibaluleka ngakumbi i Org Board. Kodwa kumaxesha amaninzi umntu omnye okanye iqela elincinci alinayo. Kwaye amaqela amakhulu ayaqhekeka ukuba akukho Org Board okanye kukho engalunganga.

Xa imveliso eveliswe yinkampani okanye ishishini ikumgangatho ophantsi kudla ngokugxekwa kuphela ubuchule babantu abasebenza apho. Kodwa eneneni, umgangatho wemveliso yenkampani okanye ishishini uxhomekeke kakhulu kwi Org Board.

Umzekelo, abasebenzi benye inkampani ebizama ukwenza imveliso ethile bazive besetyenziselwa ukubhubha. Wonke umntu wayecaphuka kwaye equmbile ingulowo equmbele omnye. Inkampani yayivelisa imveliso yomgangatho ophantsi eyayixabisa imali ephindwe kabini yokuyivelisa kuneyesiqhelo.

Yathi inkampani isakucwangcisa ngconwana, kwaye nangona uninzi lwabasebenzi bayo babengaqeqeshekanga kakuhle, inkampani yaqala ukwenza imveliso eyamkelekileyo ngesiqingatha somsebenzi. Ke, nokulungiselela okuthile kuye kwasebenza.

Umthamo kunye nomgangatho wayo nayiphi na imveliso yenkampani okanye ishishini ixhomekeke ngokupheleleyo kwi Org Board kunye neminqwazi nemisebenzi yayo.

Ungabaqeqesha abantu bakho ngokungenasiphelo, kodwa ngaphandle kokuba une Org Board yokwenyani nesebenzisekayo, uyakuhlala unemveliso ephantsi. Uya kuba ukhupha imveliso embalwa.

Ke ukusilela kwe Org Board ekhoyo nesebenzisekayo kunokukhokelela kukungaphumeleli. Ukunqongophala kolwazi malunga nomxholo wokulungiselela kukhokelela ekubeni ube nabantu abazi “ngqondi.” Ayinakuphumelela ixesha elide.

Ukwenza nantoni na, kuya kufuneka ube ne Org Board yokwenene neyaziwayo. Udinga i Org Board ukuphucula umgangatho wemveliso yakho. Udinga enye yokugcina umdla wokusebenza uphezulu. Udinga enye ukuze usasaze umthwalo womsebenzi ngokulinganayo, ukuze kungabikho mntu usebenza ngokugqithisileyo. Ke uyenza njani?

Iminqwazi

I Org Board yenziwa yeminqwazi.

Ingcaciso ngqo yomnqwazi “yi beingness kunye ne doingness okuzisa imveliso.”

I beingness kukuthatha okanye ukukhetha uhlobo lokuzazisa. Umzekelo, umamkeli weendwendwe sisazisi. Ukuba ungena eofisini, ungambona umntu owamkela iindwendwe, umntu obulisa abantu abangena eofisini. Kukuzazisa kwakhe oko. Unobhala ngomnye umzekelo wokuzazisa. Umqhubi webhasi uyakuba kokunye ukuzazisa.

I Doingness sisenzo sokwenza into okanye intshukumo ethile.

Umzekelo, masisebenzise uloliwe:

Injineli kaloliwe eqhuba i-injini (intloko) etsala uloliwe inxibe umnqwazi wayo wobunjineli kwaye ineposti sobunjineli. Yi beingness yakhe leyo.

Wamkela imiyalelo, ajonge izibane ezahlukeneyo zesilumkiso aze alawule ukusebenza kwenjini ukuqala, ukutshintsha nokumisa uloliwe. Yi Doingness yakhe leyo.

Uhambisa uloliwe ngokukhuselekileyo, abakhweli okanye imithwalo ngexesha eliqingqiweyo ukusuka endaweni ukuya kwenye. Ke uloliwe kunye nomthwalo ohambileyo ziyimveliso zenjineli.

Ubakho njani umnqwazi wenjineli?

Abantu kunye neempahla kufuneka bathunyelwe badlule kumgama omde emhlabeni. Okanye idolophu entsha okanye indawo eyakhayo kufuneka inezothutho lwabantu neempahla eziya neziphuma kuyo.

Kwaye abantu bayakuhlawula ukuze bahanjiswe kwaye bahlawulele ukuthuthwa kweempahla zabo.

Oololiwe benza le nto.

Imali efunekayo yokumisela kunye nokulawula oololiwe kufuneka icwangciswe. Kufuneka ufumane amalungelo asemthethweni ukuze wakhe umzila kaloliwe. Xa wakhiwe umzila kaloliwe, iintloko zoololiwe, izitishi kunye nezakhiwo zokugcina nokulungisa iintloko zoololiwe kufuneka zakhiwe.

Kukho umntu ekufuneka aqhube uloliwe. Ke umntu kufuneka eqeshelwe oku. Kwaye esi iposti okanye umnqwazi wenjineli.

Sikwazi njani oku? Kuba kufuneka sibe nemveliso yabantu neempahla ezihambileyo. Yile nto besizama ukuyenza kwasekuqaleni.

Ke, ngoko sinomnqwazi wenjineli.

Kodwa ukuba besingenayo nayiphi na i Org Board?

Umnqwazi wenjineli ubuzakuba nguwo kuphela umnqwazi. Ke injineli izama ukuqokelela imali yamatikiti kaloliwe, ilawule izikhululo zikaloliwe, ilungise injini yayo, ithenge amafutha okuhambisa uloliwe, ilayishe iimoto njalo njalo.

Ewe, ukuba injineli ibinokwenza konke oku, bekuya kwenzeka oku kulandelayo:

  1. Ibiyakudinwa.
  2. Ibizakuba nomsindo.
  3. Oomatshini bakhe bebezakophuka.
  4. Ebenokwenza iingozi.
  5. Indawo okuyo umzila kaloliwe ayinakukhathaleleka ize iphele ikwimeko embi.
  6. Akazukuvelisa imveliso yakhe eninzi—abantu kunye nempahla ethuthiweyo.
  7. Imveliso yakhe nayo ayinakuba yelungileyo kuba ebengazukubanako ukubamba ixesha. Kuyakubakho izikhalazo ezininzi.
  8. Kungekudala umzila kaloliwe ubuyakunyamalala.

Mhlawumbi oku kuqhelekile kuwe!

“Zisonjululwe” njani ezi ngxaki kwixesha elidlulileyo?

Mhlawumbi abantu bebeqeshiwe ukuba balawule isikhululo sikaloliwe ngasinye waze omnye wathi, “Sikhona! Yonke into izakulunga.”

Ewe, ibiya kuba bubutyobo.

Okanye mhlawumbi umntu uthatha isigqibo sokuqesha iinjineli ezingaphezulu kunye nabantu abangaphezulu bokulawula izikhululo nezinye iinjineli ezongezelelweyo kunye nabantu abongezelelweyo ukuba balawule izikhululo…? Kwaye oku kuphelela ikukudideka nobutyobo, ukuhlawulwa imivuzo ephezulu (imivuzo ihlawulwa bonke abasebenzi) kunye nemveliso embi kakhulu.

Ke le ngxaki kufuneka isonjululwe ngenye indlela.

Asizukuya ndawo kwaye asizukuphela sine Org Board esebenzayo—kwaye akukho nto izakusebenza okanye ibe nakho ukusebenza—ngaphandle kokuba sikwenza oku:

Sibala zonke iimveliso ishishini ekufuneka lizivelise ukuze lenze imveliso yalo egqibeleleyo ngokuchanekileyo. Emva koko senza iminqwazi eyahlukeneyo efunekayo ukuvelisa ezi mveliso zincinci.

Xa sigqibile ukwenza oku, singacwangcisa iminqwazi kwi Org Board ukuze kubekho ukuhamba. Singafumanisa ukuba ngubani onika bani imiyalelo. Sinokufumanisa ukuba abasebenzi banganxibelelana njani ngokulula. Emva koko sineBhodi ye Org.

Akunakuba ne Org Board de ube (a) ubale zonke iimveliso ezincinci eziza kwenziwa ukwenza imveliso yakho egqibeleleyo kwaye (b) unike abantu iminqwazi yokuba bavelise imveliso nganye encinci.

Umgangatho wemveliso egqibeleleyo uxhomekeke ekubeni ne Org Board esebenzayo. Ixhomekeke ekunikeni yonke iminqwazi amagama. Ixhomekeke ekwenzeni wonke umntu enze umnqwazi awabelweyo. Kwaye ixhomekeke ekwenzeni wonke umntu asebenze kunye ukuze umsebenzi ekufuneka wenziwe WENZIWE.

Ukusebenza Ubuyela umva ukusuka Kwimveliso Egqibeleleyo

Ngoku masijonge ukuba uyithatha njani imveliso yalo naliphi na ishishini uze wenze zonke iimveliso ezincinci, ezithi xa zidityanisiwe, zenze imveliso egqibeleleyo.

Singaqala ngemveliso egqibeleleyo engumzila kaloliwe—imithwalo yabakhweli ethuthiweyo kunye neempahla. Zingaphi iimveliso ezimbalwa okanye zincinci ezenza imveliso enkulu, egqibeleleyo?

Ke ngoku sinayo, imveliso egqibeleleyo enokwahlula—hlulwa ibezimveliso ezincinci, nganye iveliswe ngaphambili ngokulandelelana kwemveliso egqibeleleyo.

Kukho imveliso yangaphambili yokuhambisa imithwalo ezinjini—ezithengwayo. Ngaphambi kokuba injini isetyenziswe okanye ilungiswe, umntu kufuneka ayithenge kuqala. Kwaye ukuyithenga, kukho imveliso yangaphambili kuloo nto—imali yezixhobo.

Ukujonga umthwalo ngokwawo, kukho imveliso yomthwalo ohanjisiweyo wamkelwa ngumntu okanye yinkampani kwicala lokwamkela.

Ungabuya umva ngakumbi ngaloo ndlela kwaye uyakufumana enye imveliso—umthwalo ogciniweyo (izinto ezithuthwa ngoololiwe—amaplanga, amalahle, njl. njl.). Umthwalo kufuneka ugcinwe xa ufika nangaphambi kokuba uhanjiswe.

Kwaye ngaphambi koko, sifumana enye imveliso—umthwalo ongekothulwa. Kwakhona, kukho umntu ekufuneka awothule umthwalo.

Kwaye ngaphambi koko—kukho iimpahla efuna ukuthuthwa, yilento yenziwa nguloliwe.

Xa kujongwa ngaphambi koko—kukho umthwalo olayishiweyo, ngaphambi kokuba uloliwe awuse kwenye indawo.

Kwaye nangaphambi koko—kukho iimpahla ezihlanganiselwa ukuthunyelwa.

Kwaye xa ubuya umva—kukho izivumelwano ezityikitywe nabathengi zokuhambisa iimpahla zabo.

Kwaye ukuzihambisa ngaphambi koko—iintengiso zibekwa kwindawo kawonke-wonke.

Kwaye ngaphambi koko—uphononongo loluntu lufumanisa ukuba zeziphi iimfuno abanazo malunga nokuhanjiswa kwezinto.

Kwaye kanye kwasekuqaleni—kukho uphononongo lwemisebenzi enokufuna inkonzo yokuthutha iimpahla.

Imveliso nganye kwezi ngumnqwazi kwaye iyileyo imele ukwenziwa ukuze imveliso egqibeleleyo ifezekiswe.

Xa siqwalaselise oku, sikwabona ukuba akukho zindleko zenkonzo enikiweyo okanye ngeniso ichaphazelekayo. Ke kukho imveliso eyongezelelweyo: ingeniso eyimfuneko ukuze umbutho uhlawule amatyala awo, uthenge oko kufunekayo kwimveliso yexesha elizayo njl. njl. Le mveliso ineminye imisebenzi yangaphambili, ngokucacileyo.

Abanye abantu abayiqwalaseli imveliso—oko kuthetha ukuba bacinga ukuba ingeniso ivela nje ngaphandle kokuvelisa nto. Abantu abaninzi abakwazi kwaye abacingi ngokulandelelana kweemveliso ezifunekayo ukwenza uze ukhuphe imveliso egqibeleleyo okanye inkonzo emva koko ufumane intlawulo ngayo. Bayabhanga baze bafe yindlala.

Kusoloko kukho iimveliso zangaphambili ezifuna ukuveliswa phambi kokuba imveliso yengeniso ifumaneke. Abantu banokusuka babambelele emalini uqobo. Abakuboni nokuphi na ukulandelelana kwemveliso baze babhange okanye bahlwempuzeke.

Ukuba unomsebenzi, inkampani okanye umbutho, kufuneka ube nemveliso enqwenelekayo ethengiswa ngexabiso elingaphezulu kwendleko zokuyivelisa. Kuyakufuneka uyithengise imveliso kwaye uyihambise ukuze ufumane ingeniso.

Ukucwangcisa

Ukucwangcisa inkampani yakho, iqela, umsebenzi okanye ikhaya, kufuneka uthathe kuphela la manyathelo alandelayo:

1. Okokuqala, thatha isigqibo sokuba yeyiphi imveliso yakho egqibeleleyo. Yibhale phantsi.

2. Ngoku buya umva ngokulandelelana. Biza ngegama iimveliso zangaphambili eziyimfuneko ukwenza imveliso nganye elandelayo zize zonke zidibane zenze iimveliso zakho ezigqibeleleyo.

3. Okulandelayo, nika abantu iindima abazakuzidlala. Yenza oku ngokubhekisele kwimveliso yakho. Kule nto uza kufumana uluhlu lwakho lokuyalela, ukusukela emntwini okanye abantu abaphezulu abanoxanduva lokujonga abasebenzi bakho, ukuya ebantwini abaphethe amasebe nabantu abanoxanduva lwento nganye kwiimveliso zincinci zenza imveliso egqibeleleyo enkulu.

4. Hlengahlengisa umsebenzi okanye umbutho wakho ulungiselele ukuhamba kwezinto—nokuba zihamba njani iimveliso ezincinci kumbutho wakho ukusuka komnye umntu ukuya kolandelayo.

5. Thatha isigqibo ngendlela yolandelelwano lonxibelelwano usibize ngegama—ukulandelelana kweemveliso ezincinci ezidluliswayo, emva kokugqitywa, ukusuka komnye umntu (indima) ukuya kolandelayo.

6. Thatha isigqibo ngokwenza (izinto ezizakwenziwa okanye amanyathelo) akhokelela kwimveliso nganye encinci. Zibhale phantsi njengemisebenzi kunye nezenzo, ufake nazo zonke izakhono zokuvelisa imveliso egqibeleleyo yeshishini.

7. Zichaze njengeendima ezithile.

8. Qesha abantu ukuba “banxibe” le minqwazi basebenze.

9. Yenza umdlalo wokuziqhelanisa wezinto ekufuneka zenziwe okanye amanyathelo ekufuneka ethathiwe nabasebenzi bakho ukuze bazazi ezi zinto. Umdlalo wokuziqhelanisa uthetha ukwenza iinkqubo ezenziwe ngononophelo ezisoloko zisenziwa ngendlela enye kwaye zihlala zivelisa iziphumo ezifunwayo.

10. Hlanganisa uze unike abasebenzi bakho imiqulu yenkcazelo ebhaliweyo yomsebenzi womnqwazi ngamnye—umsebenzi kunye nemisebenzi noxanduva womnqwazi ngamnye owenzileyo. Le miqulu nayo ibizwa ngokuba “yiminqwazi” okanye “umnqwazi” womntu (izinto ezibhaliweyo).

11. Dlulisela le miqulu kubantu obabaqeshileyo. Umntu ngamnye makafunde umqulu wakhe ngononophelo ukuze azi ukuba kulindeleke ntoni kuye, into ekufuneka eyenzile nendlela anokuyenza ngayo.

12. Qinisekisa ukuba iyenziwa ukuze iimveliso zenzeke.

Lento ibizwa ngokuba “kukucwangcisa.”

Ukuze ubenemveliso esemgangathweni, cwangcisa!

Ukuphakamisa umdla wokusebenza, cwangcisa isimilo!

Ukuze usinde kwaye uphumelele, cwangcisa!

Qaphela: Ukuze uqhubeke, kufuneka ugcwalise onke amanyathelo angaphambili kule khosi. Inyathelo lakho lokugqibela elingaphelelanga ngu
QAPHELA: Uneempendulo ezininzi ebezingachanekanga. Ukuze uqhubeke, kuya kufuneka ufunde kwakhona inqaku Kwaye uvavanye ukuqonda kwakho kwakhona.