Let us know how it is going

II ASSIST UKUGULA NOKWENZAKALA

IVELA KWINCWADI YE SCIENTOLOGY

Bhalisa usebenzisa idilesi ye-meyile:


ii Assist Ukugula Nokwenzakala

Kule khosi uya kufunda:

  • Ungamnceda njani umntu ukuba achache ngokukhawuleza kwingozi, ekuguleni okanye ekucaphukeni.
  • Buyintoni ubudlelwane bakho nomzimba wakho nengqondo yakho—kwaye kutheni unefuthe lokuphembelela impilo yakho.
  • Izakhono onokuzisebenzisa ukunceda ukunciphisa iintlungu zomntu kunye nokungonwabi.