Let us know how it is going

ISIKALI SETONE YEMVAKALELO

AMAGQABANTSHINTSHI NGEKHOSI

Wamkelekile kwiKhosi Isikali seTone Yemvakalelo kwi-Intanethi

Abantu bahlala bezibuza ukuba ingaba bangayiqonda njani ngcono indlela imvakalelo echaphazela ngayo indlela yokuziphatha kwabantu. Babona umntu ojongeka ekhathazekile kwaye enomsindo kakhulu kwaye abazi ukuba mabalindele ntoni kuloo mntu. Babona umntu othuleyo kakhulu kwaye ekhathazekile kwaye ejonge phantsi lonke ixesha baze bazame ukubavuyisa ngesicwangciso abanaso, kodwa inzame zabo zokumenza umntu onwabe aziyi ndawo kwaye abazi ukuba kutheni.

Ukuza kuthi ga ngoku, akukabikho ndlela icacileyo yokuqonda indlela abantu abanokuthi ngamanye amaxesha bazitshintshe ngayo iimvakalelo zabo ngemini okanye nokuba babambeke kwinqanaba lemvakalelo iminyaka.

Kodwa u L. Ron Hubbard wafumanisa ukuba eneneni kukho indlela yokuziphatha yeemvakalelo elandelwa ngabantu. Ufumene abantu besenza ngeendlela ezinokuthi zikuxelele iimvakalelo abazivayo—nokuba ezo mvakalelo zibonakala zifihliwe kuba akuxoxwa ngazo. Kwaye wafumanisa ukuba kukho isikali sezi mvakalelo. Uye wafumanisa kwaye wasinika izixhobo zokufumana ukuba umntu ukweliphi inqanaba leskali semvakalelo nangaliphi na ixesha, ngokujonga nje isimilo sakhe, ukuthetha naye okanye ukumjonga nje emehlweni.

Isikali seTone yeeMvakalelo sisixhobo esinamandla amakhulu ukukunceda uqonde iimvakalelo zabantu kunye nokuqikelela indlela abaziphethe ngayo. Ngayo, unokuyazi into onokuyilindela kuye nawuphi na umntu ngalo naliphi na ixesha, nokuba yindoda enomsindo, umntu othuleyo kakhulu kwaye ekhathazekile ngalo lonke ixesha okanye umntu odikiweyo okanye owonwabileyo. Kwaye unokwazi ukuba ngubani onokulindela ukufumana unxibelelwano lwakho kakuhle kwaye abenegalelo.

Inqaku Elibalulekileyo

Ekwenzeni le khosi, qiniseka ukuba akusoze udlule igama ongaliqondi ngokupheleleyo. Esona sizathu singunobangela wokuba umntu ayeke ukufunda okanye abhideke okanye angakwazi ukufunda kuxa egqithe igama engaliqondi. Kaninzi

Kule khosi uya kufunda:

  • Isikali seemvakalelo wonke umntu anazo ebomini, ukusuka kwelona liphezulu ukuya kwelona lisezantsi.
  • Ungakuqikelela njani ngokuchanekileyo indlela aziphatha ngayo umntu oza kuba liqabane lakho, iqabane kwishishini, umqeshwa okanye umhlobo—ngaphambi kokuba uzibophelele kubudlelwane.
  • Izixhobo ezilula onokuzisebenzisa ukuphakamisa imeko yeemvakalelo zakho okanye zomnye umntu.

Wamkelekile

Ngoku ubhalise ngempumelelo kwaye sele ukulungele ukuqala inyathelo lakho lokuqala kwinkqubo yokufunda enomdla kunye nezakhono. Le khosi iyakukubonelela ngezixhobo onokuzisebenzisa ebomini bakho.

Le khosi ibekwe ngendlela yenyathelo ngenyathelo, ngokulandelana kokufunda kunye nokuzilolonga ekufuneka ukwenzile. Kwaye njengoko ikhosi iphela inayo yonke into efunekayo ngaphakathi kwayo ukusuka kwisingenisi sakho, ungangena, nangaliphi na ixesha ukuze uqhubeke ngeziqwenga zomsebenzi owunikiwe ukuba uwenze uwugqibe.

Inqaku Elibalulekileyo

Ekwenzeni le khosi, qiniseka ukuba akusoze udlule igama ongaliqondi ngokupheleleyo. Esona sizathu singunobangela wokuba umntu ayeke ukufunda okanye abhideke okanye angakwazi ukufunda kuxa egqithe igama engaliqondi. Kaninzi

Inqaku Elibalulekileyo

Ngokwenza le khosi, qiniseka ukuba akugqithi gama ongaliqondi ngokupheleleyo. Esona sizathu singunobangela wokuba umntu ayeke ukufunda okanye abhideke okanye angakwazi ukufunda kuxa egqithe igama engaliqondi.

Ukubhideka okanye ukungakwazi ukuqonda okanye ukufunda kuza EMVA kwegama ongalazanga intsingiselo yalo. Isenokungabi ngamagama amatsha nangaqhelekanga kuphela ongazange uwaqonde.

Enye yezona zinto zibalulekileyo kwisihloko sonke sokufunda kukuba ungaze ugqithe igama ongaliqondiyo.

Kwisifundo ngasinye osithathileyo wasishiya singagqitywanga, uyakufumanisa ukuba kukho amagama owafundileyo kodwa awazi ukuba athetha ntoni.

Ke ngelixa usenza le khosi qinisekisa ngamandla, okokuba awusoze ugqithe igama ungaliqondiyo ngokupheleleyo.

Ukuba le nto uyifundayo iyakubhida okanye kubonakala ngathi awuyiqondi, kuyakubakho iGAMA ngaphambili othe wangaliqondi.

Sukuya phambili, kodwa buyela umva apho NGAPHAMBI kokuba ungene engxakini kwaye ufumane igama ongaliqondanga ngokupheleleyo. Nanini na xa ubona igama elikrwelelwe umgca ngaphantsi, unganqakraza kulo kwaye liza kukunika ngoko nangoko intsingiselo yeli gama.

Njengoko uqhubeka nekhosi, unganqakraza kwimenyu ephezulu kwiphepha ngalinye lwekhosi apho lithi "Glossary" (olu luluhlu lwamagama kunye neentsingiselo zawo) kwaye kuya kukusa kuluhlu lwamagama asetyenzisiwe kwikhosi kwaye ikunike intsingiselo yegama nganye.

Ukuba awulifumani igama olikhangelayo kwaye alidweliswanga kwi-glossary, fumana isichazi-magama esilula kwaye ujonge intsingiselo yalo apho.