Let us know how it is going
15.‎1 FUNDA LENDATSHANA

Izimo Ngezansi Kwezingekho

Kukhona nezimo ezikhona ngezansi Kwezingekho. Eyokuqala yalokhu Yisimo Sesikweletu.

Isimo Sesikweletu

Umuntu Usesimweni Sesikweletu lapho enza umonakalo ngokungakhathali noma ngenhloso kwabanye abantu, amaphrojekthi, amaqembu noma imisebenzi ethile. Lezi zenzo zihamba ngqo ziphikisana nezinhloso nezenzo zensalela yeqembu noma inhloso yephrojekthi noma umsebenzi.

Kuyisikweletu ukuba umuntu onjalo angabhekwa njengoba umuntu engenza noma aqhubeke nokwenza izinto ukumisa ukuqhubekela phambili kweqembu lakhe (njengomndeni wakhe noma abantu asebenza nabo). Lo muntu akanakwethenjwa. Noma yimiphi imizamo yokumlungisa ngakho ugcina imithetho noma izivumelwano ayisebenzi. Umuntu uqhubeka ngokungcolisa.

Isibonelo, lapho bonke abanye abasebenzi basehhovisi befuna ukuthi kungani iposi lilahleka, umuntu Usesimweni Sesikweletu uqhubeka ngokulahla iposi ngasese.

IFomula Yesikweletu yile:

  1. Nquma ukuthi bangobani abangane bakho.

  2. Nikeza ukushaya okusebenzayo (isenzo esinamandla) ezitheni zeqembu (iqembu elikhona lapha abangani bakho kwi sinyathelo 1 ngenhla) ubulokhu uzenza ingxenye yalabo, yize kunengozi yomuntu siqu ngokwenza lokhu.

  3. Yenza ukulungisa umonakalo owenze eqenjini ngokunikela komuntu siqu okukhulu kakhulu kunalokho okuvame ukubuzwa noma okulindelwe kwilungu leqembu. (Umnikelo kuyinto umuntu ayenzayo noma ayinikezayo njengengxenye yomzamo weqembu ukuze kuzuzwe inhloso ethile.)

  4. Cela imvume yokuphinda ungene eqenjini ngokucela imvume yelungu ngalinye lalo lokuthi liphinde lijoyine. Joyina kuphela lapho iningi (iningi labantu) linikeza imvume. Futhi uma wenqatshelwa ukuvunyelwa ukungena kabusha eqenjini, phinda izinyathelo 2 no-3 no-4 uze uvunyelwe ukuba yilungu leqembu futhi.

QAPHELA: Ukuze uqhubeke, kufanele uqedele zonke izinyathelo zangaphambilini kule isifundo. Isinyathelo sakho sokugcina esingaphelele ngu
QAPHELA: Unezimpendulo eziningana ebezingalungile. Ukuze uqhubeke, kufanele uphinde ufunde indatshana bese uhlola ukuqonda kwakho futhi.