Let us know how it is going
15.‎1 LEES HET ARTIKEL

De Condities onder Niet-Bestaan

Er zijn ook condities onder Niet-Bestaan. De eerste hiervan is de Conditie van Last.

De Conditie van Last

Een persoon is in een Conditie van Last wanneer hij achteloos of doelbewust schade toebrengt aan andere mensen, projecten, groepen of activiteiten. Deze acties zijn direct in strijd met de intenties en acties van de rest van het team of de doelstelling van het project of de activiteit.

Het is een last om zo’n persoon zonder toezicht te laten, omdat hij misschien dingen doet of blijft doen die de vooruitgang van zijn groep (zoals zijn gezin of collega’s) tegenhouden. Deze persoon kan men niet vertrouwen. Alle pogingen om hem te corrigeren, zodat hij zich aan de regels of afspraken houdt, hebben niet gewerkt. Hij is gewoon doorgegaan met dingen in het honderd te laten lopen.

Bijvoorbeeld, terwijl al het andere kantoorpersoneel de reden probeert te vinden waarom er post zoekraakt, blijft iemand in de Conditie van Last heimelijk post zoekmaken.

De Formule voor Last is:

  1. Besluit wie je vrienden zijn.

  2. Breng de vijanden van de groep (de groep hier zijn je vrienden uit stap 1 hierboven) waarvan je pretendeerde deel uit te maken, een effectieve slag (krachtdadige actie) toe, hoewel je hierbij persoonlijk gevaar loopt.

  3. Vergoed de schade die je hebt toegebracht aan de groep door een persoonlijke bijdrage te leveren die veel groter is dan gewoonlijk van een groepslid wordt verlangd. (Bijdrage is iets wat iemand doet of geeft als onderdeel van een groepsinspanning om een bepaald doel te bereiken.)

  4. Vraag goedkeuring om opnieuw tot de groep te mogen toetreden, door aan elk lid ervan toestemming te vragen om je weer bij de groep aan te sluiten. Sluit je alleen aan wanneer de meerderheid daarvoor toestemming geeft. En herhaal, als dit wordt geweigerd, de stappen (2), (3) en (4), net zolang tot je wordt toegestaan weer lid van de groep te worden.

OPMERKING: Om door te gaan, moet je alle voorgaande stappen van deze cursus voltooien. Je laatste onvolledige stap is
OPMERKING: Je had een aantal antwoorden die niet juist waren. Lees om verder te gaan het artikel opnieuw en test dan opnieuw je begrip ervan.