Let us know how it is going
7.‎1 BALA SEHLOOHO

Meelelo ya Mantswe a Bohlokwa

Motho ya Hatellang, kapa SP, ke lebitso le leng bakeng sa Botho ba ho Ikgesolla. Ke motho ya sebetsang ka dinako tsohle ho kgopisa kapa ho hatella (ho hatella) batho ba bang ba mo potileng. Motho ya Hatellang o tla sebeletsa ho nyenyefatsa motho e mong ka ho bua dintho tse mpe ka yena. O tla emisa boiteko bofe kapa bofe ba ho thusa mang kapa mang. Ntho ya bohlokwa le ho feta ke hore, o tla hlasela a be a leke ho senya motho e mong le e mong eo a nahanang hore a ka ba matla kapa a be bohlale ho mo feta.

Monahano o felletseng wa Motho ya Hatellang o thehilwe hodima tumelo ya hore o tla ba bothateng haeba mang kapa mang a ka ntlafala, ka ha ba bang ba ka mo hlola mme ba mo etsa ya se nang thuso.

Mohlodi o ka Behang Mathata, kapa PTS, ke motho ya hokahaneng le Motho ya Hatellang ya mo hatellang le ho mo nyenyefatsa, hore na ke mang, le seo a se etsang bophelong ba hae. Motho ke Mohlodi o ka behang Mathata hobane a ameha hampe ke Motho ya Hatellang.

Ho Kgona ho bolela hore ho ka kgonahala hore ho hong ho etsahale. Kahoo Mohlodi o ka behang Mathata o bolela motho ya ka hlonamang mme a bake mathata. Mme o hlile o baka mathata.

Ho hatella ho bolela ho peteletsa, ho dula, ho nyenyefatsa, ho hana ho dumella motho hore a fihlele le ho hodisa pono ya hae, ho etsa motho hore a se tshepe hore a ka fihlella le ho nyenyefatsa motho ka mekgwa efe kapa efe ho etsa hore o utlwise motho bohloko. Sena sohle se etswa ho thusa ho sireletsa Motho ya Hatellang.

Kgatello e bolela boikemisetso kapa ketso e kotsi eo o ke keng wa itwanela ho yona. Haeba o ka etsa ho hong ka yona, ha e hatelle haholo.

Mokgwa o bobebe wa Kgatello ke ho tlosa ho itshepa ha motho ho yena.

Moo kgatello e leng teng, o etsa diphoso.

Batho ba etsang diphoso kapa ba etsang dintho tse hlokang kelello ke bopaki ba hore ho na le Motho ya Hatellang haufi le bona.

HLOKOMELA: E le hore o tswele pele, o tlameha ho tlatsa mehato yohle e fetileng thutong ena. Mohato wa hao wa ho qetela o safellang ke
HLOKOMELA: O bile le dikarabo tse mmalwa tse neng di fosahetse. E le hore o tswele pele, o lokela ho bala sehloho seo hape le ho leka kutlwisiso ya hao hape