Let us know how it is going
4.‎1 קרא את המאמר

קריאת סטטיסטיקות

אתה יכול לקבוע את מצב הפעולה של סטטיסטיקה לפי השיפוע או הכיוון שלה על גרף.

ירידה תלולה כמעט אנכית: אי-קיום

ירידה: סכנה

ירידה קלה או קו אופקי: חירום

עלייה קלה: נורמלי

עלייה תלולה: שפע

עוצמה לא נמדדת לפי קו בודד על גרף וחייבים למדוד אותה לפי סטטיסטיקה של יותר מאשר שבוע אחד. נא ראה את הפרק הבא.

הערה: על מנת להמשיך, אתה חייב להשלים את כל הצעדים הקודמים בקורס הזה. הצעד האחרון שלך שלא הושלם הוא
הערה: היו לך כמה תשובות לא נכונות. על מנת להמשיך, אתה צריך לקרוא שוב את המאמר ואז בחן את הבנתך שוב.