Let us know how it is going
6.‎1 קרא את המאמר

מצבי הפעולה

לפני ש-ל. רון האברד גילה את נוסחאות מצבי הפעולה, לאנשים לא היה מושג מהם חוקי הטבע שקשורים למצבי הקיום. גם לא היה להם מושג שקיימות נוסחאות מדויקות שמבוססות על אותם חוקים, שהן צעדים שאתה יכול להשתמש בהם כדי לשפר כל מצב פעולה.

מצבי הפעולה

מצבי הקיום

אדם, ארגון ואפילו חלק מארגון – כולם עוברים דרך מצבי קיום שונים.

אם לא מטפלים בהם בצורה נכונה, הם מביאים להצטמקות (ירידה בגודל או בכמות של משהו), לאומללות רבה, לדאגה ואפילו למוות.

אם מטפלים בהם בצורה נכונה, הם מביאים ליציבות, להתרחבות, להשפעה ולרווחה (בריאות ואושר).

מצבי הפעולה האלה, שמסודרים מהגבוה ביותר אל הנמוך ביותר, הם:

עוצמה

החלפת עוצמה

שפע

פעילות נורמלית

חירום

סכנה

אי-קיום

מועדות

ספק

אויב

בגידה

בלבול

לכל מצב פעולה יש סדרה מדויקת של צעדים, שאם פועלים לפיהם, יכולים לשנות את מצב הפעולה הזה לטובה.

כל נוסחה נעשית ברצף מדויק.

הצעדים האלה נקראים נוסחת מצב פעולה.

המילה נוסחה פירושה שיטה ספציפית שמשמשת להשגת משהו.

כל נוסחת מצב פעולה מעלה אותך למעלה אל הנוסחה הבאה.

אתה יכול להסתכל על כל איזור בחייך, ובין אם הוא טוב או גרוע, למצוא באיזה מצב פעולה הוא נמצא.

על-ידי ביצוע הצעדים של הנוסחה עבור אותו מצב פעולה, אתה יכול לשפר את אותו איזור של חייך.

כשאתה מיישם נוסחת מצב פעולה ואז מתקדם למצב הפעולה הבא ומיישם את הנוסחה שלו, זה נקרא לעלות במצבי הפעולה.

בעמודים הבאים מופיעות ההגדרות של כל מצב פעולה, ביחד עם הנוסחה שלו.

הערה: על מנת להמשיך, אתה חייב להשלים את כל הצעדים הקודמים בקורס הזה. הצעד האחרון שלך שלא הושלם הוא
הערה: היו לך כמה תשובות לא נכונות. על מנת להמשיך, אתה צריך לקרוא שוב את המאמר ואז בחן את הבנתך שוב.