Let us know how it is going
3.‎1 קרא את המאמר

סטטיסטיקות – מהן

מהי סטטיסטיקה? סטטיסטיקה היא מספר או כמות בהשוואה למספר או לכמות קודמים של אותו הדבר. סטטיסטיקות מתייחסות לכמות העבודה שנעשתה או לערכה בכסף.

המשמעות של סטטיסטיקה יורדת היא שהמספר הנוכחי קטן ממה שהוא היה.

המשמעות של סטטיסטיקה עולה היא שהמספר הנוכחי גדול ממה שהוא היה.

גרף הוא דיאגרמה (שרטוט פשוט) שמראה את היחס בין שתי סטטיסטיקות או יותר.

שרטוט גרפים וקריאת גרפים הם מאוד חשובים בכל פעילות. זה הרבה יותר קל ממה שזה נראה.

קבוצות וארגונים שמצליחים משתמשים בסטטיסטיקות. הן מראות אם חבר צוות או קבוצה עובדים או לא עובדים, כי העבודה מתבטאת בסטטיסטיקה.

לדוגמה, אם מאפייה אופה 2,000 כיכרות לחם בשבוע אחד ורק 1,500 כיכרות בשבוע שלאחר מכן, החברה מתדרדרת והעניין מסוכן. אם היא מכינה 2,000 בשבוע הראשון ו-4,000 בשבוע שלאחר מכן, היא מצליחה יפה ומתרחבת.

סטטיסטיקות נותנות לך תמונה נכונה של איך הולך לאדם, לארגון או לקבוצה.

הערה: על מנת להמשיך, אתה חייב להשלים את כל הצעדים הקודמים בקורס הזה. הצעד האחרון שלך שלא הושלם הוא
הערה: היו לך כמה תשובות לא נכונות. על מנת להמשיך, אתה צריך לקרוא שוב את המאמר ואז בחן את הבנתך שוב.