Let us know how it is going
3.‎1 LÄS ARTIKELN

Planer och program

Det första steget när man utarbetar de planer som kommer att förvandla ens drömmar till verklighet är att förstå de grundläggande ord som används när man planerar.

En plan är en metod för hur man ska uppnå något. Den består av de grundläggande handlingar som måste genomföras för att förbättra någonting eller för att lösa ett problem. En plan baseras vanligtvis på tillgängliga resurser (pengar, anställda, utrustning, faciliteter – dvs. saker som underlättar en aktivitet – förbrukningsmaterial osv.) och inkluderar smarta idéer om hur man använder dem.

För att genomföra en plan måste den förvandlas till de specifika steg och handlingar som behövs för att uppnå vad planen förväntas göra. Detta görs genom att man använder ett program.

Ett program är en serie steg i ordningsföljd för att genomföra en plan. En plan måste finnas i en persons sinne, oavsett om den är nedskriven eller inte, innan ett program kan skrivas.

Ett steg av ett program kallas en target. En target är en handling som måste utföras för att uppnå ett önskat resultat.

Program består av olika typer av targets som är samordnade så att de görs i tid. Var och en av dessa typer av targets beskrivs nedan.

Huvudtarget

En huvudtarget är en bred, allmän ambition (vad man vill uppnå). Den kan omfatta en lång tidsperiod. Exempel på huvudtargets är ”att få alla maskiner och all utrustning i företaget att fungera” eller ”att lokalisera en ny byggnad för företaget till rimlig kostnad”.

Primärtargets

Primärtargets är de organisatoriska steg, personalsteg och kommunikationssteg som måste hållas inne. Om dessa targets inte uppnås kommer de återstående targetarna att vara svåra att göra och programmet skulle kunna stoppa precis där.

Den första av dessa primärtargets är: NÅGON DÄR

Därefter: VÄRDEFULLT SYFTE

Därefter: NÅGON SOM TAR ANSVAR FÖR OMRÅDET ELLER VERKSAMHETEN

Därefter: ORGANISATIONENS FORM, MÖNSTER ELLER STRUKTUR VÄL PLANERAD

Därefter: ORGANISATIONENS FORM, MÖNSTER ELLER STRUKTUR UPPRÄTTHÅLLEN ELLER ÅTERUPPRÄTTAD

Därefter: ORGANISATIONEN FUNGERANDE

Med ovanstående targets kan programmet fortsätta. Men OM DESSA FALLER BORT ELLER INTE ERSÄTTS, kommer alla targets som fastställs efter det att vara svåra att göra och blir kanske inte gjorda alls.

Primärtargets inkluderar följande exempel:

”Acceptera jobbet som man har blivit tilldelad att göra.”

”Läs och förstå programmet som du kommer att göra.”

Vitala targets

En vital target är NÅGONTING SOM MÅSTE GÖRAS FÖR ATT ÖVER HUVUD TAGET KUNNA VERKA.

För att identifiera de vitala targetarna måste en inspektion av området göras för att ta reda på vad som pågår och vilket material, vilken personal eller vilken organisation vi har att arbeta med.

Därefter finner vi de saker (ibland UNDER arbetets gång) som stoppar eller hotar framtida framgångar. Dessa saker förvandlar man till targets som vanligtvis säger att någonting måste göras eller att någonting inte ska göras.

Detta är exempel på vitala targets:

”Undersök själv; använd inte någon annan persons rapport.”

”Acceptera inte order från någon annan än din omedelbara överordnade.”

Villkorliga targets

En villkorlig target är en som görs för att ta reda på data eller ta reda på om ett projekt kan göras eller var det kan göras osv.

Det händer ibland att en del personer jobbar hela livet för att ”bli rika” eller något sådant för att kunna ”resa världen runt” men de lyckas aldrig. Men någon annan sätter målet ”resa världen runt”, sätter igång med det direkt och gör det. Denna typ av target kallas en villkorlig target: Om jag bara kunde ________, då skulle vi kunna ________ och på så sätt uppnå ________. Detta är naturligtvis i sin ordning, ända tills det blir overkligt.

Det finns en hel klass av villkorliga targets som inte har något OM i sig. Dessa är acceptabla targets. Det finns många KOMMER ATT i dem: ”Vi kommer att ________ och sedan ________.”

Ibland händer något plötsligt som man snabbt kan dra nytta av. Detta är bara ”tur”. Man använder det och planerar snabbt om, när det händer. Tur är inte att lita på, så det är inte någon bra idé att räkna med den som en lösning.

En giltig villkorlig target skulle kunna vara:

”Vi ska åka dit och se om området är användbart.”

Alla villkorliga targets är i grund och botten handlingar för att först samla in data och, om allt är i sin ordning, sedan sätta igång.

Operativa targets

En operativ target är en target som anger exakt vad som måste göras. Den inbegriper normalt en schemalagd TIDPUNKT då den måste vara fullbordad så att den passar in med andra targets.

Exempel på operativa targets inkluderar följande:

”Städa klassrummen medan eleverna är på sommarlov.”

”Utbilda alla medarbetarna på de nya försäljningsmetoderna innan de tillåts arbeta med kunder.”

Produktionstargets

Produktionstargets är sådana targets som fastställer kvantiteter, vanligtvis mot tid.

Här följer exempel på produktionstargets:

”Alla antagningsbrev utskickade till nästa hösts elever senast 15 april.”

”Femtiotusen böcker tryckta innan slutet av nästa månad.”

Eftersom statistiker är det som lättast avspeglar produktion, kan detta få en organisation eller verksamhet att bli så involverad i PRODUKTIONSTARGETS att den försummar att fastställa villkorliga targets, operativa targets eller primärtargets. När detta sker är det risk för att produktionen kollapsar på grund av bristande planering angiven i andra typer av targets.

MAN MÅSTE INSPEKTERA OCH GÖRA EN ENKÄTUNDERSÖKNING OCH INSAMLA DATA OCH FASTSTÄLLA OPERATIVA TARGETS OCH PRIMÄRTARGETS INNAN MAN KAN FASTSTÄLLA PRODUKTIONSTARGETS.

En vanlig anledning till att statistiker går ner är att primärtargets inte görs. Dessa faller ut och ingen lägger märke till att detta inverkar mycket negativt på produktionen. Produktionen är beroende av att andra tidigare targets hålls inne.

Det följande är en kortfattad sammanfattning av de olika typer av targets som ett program består av.

Typer av targets

Huvudtargets

Var och en är en allmän ambition (vad en person vill uppnå). Den kan omfatta en lång tidsperiod. Exempel: ”Att få alla maskiner och all utrustning i företaget att fungera.”

Primärtargets

Detta är de organisatoriska steg, personalsteg och kommunikationssteg som måste hållas inne. Dessa targets har att göra med medarbetare, kommunikationsvägar, material och organisatoriska system. Exempel: ”Att utse någon som ansvarar för organiseringen av det och få honom att fastställa de återstående primärtargetarna” eller ”Att återupprätta det ursprungliga kommunikationssystem som har fallit bort”.

Vitala targets

Detta är targets som måste göras för att man över huvud taget ska kunna verka, baserade på en inspektion av det område en person är verksam i.

Villkorliga targets

Detta är targets som fastställts som ANTINGEN/ELLER för att få fram data eller om ett projekt kan göras eller var eller till vem.

Operativa targets

Dessa ger anvisningar och anger handlingar eller en handlingsplan eller ett tidsschema.

Produktionstargets

Dessa fastställer kvantiteter såsom statistiker.

ANMÄRKNING: För att kunna fortsätta måste du fullborda alla de tidigare stegen i den här kursen. Ditt sista ofullständiga steg är
ANMÄRKNING: Du hade flera felaktiga svar. För att kunna fortsätta borde du läsa om artikeln och sedan testa din förståelse igen.