Let us know how it is going
8.‎1 BALA SEHLOOHO

Boemo ba Kotsi

Ha hona le kotsi sebakeng, hangata e tlameha ho sebetswa ke motho ya moholo (boemo bo hodimo ho khamphani kapa mokgatlo) eseng feela motho ya bakileng kotsi. Ka hona, hona le Difomula tse pedi tsa Kotsi tse kenyelleditsweng mona, e le nngwe bakeng sa motho ya moholo sebakeng seo le e nngwe bakeng sa motho ya amehang.

Fomula ya pele e kenyelleditsweng mona ke hore ba baholo ba e sebedise (jwalo ka mobaki wa dikuku ya phahameng ka khefing ya fumanang hore mobaki wa dikuku e monyane o dula a senya dikuku ka ho sebedisa metswako e fosahetseng).

Fomula ya Kotsi

 1. Feta (hlokomoloha balaodi ba banyane kapa ba banyenyane ba ikarabellang ketsahalong eo mme o e sebetse ka seqo).

 2. Sebetsana le boemo le kotsi efe kapa efe ho yona.

  Ka boemo ho bolela tsela e thata ya hore dintho di be ka nako ya maemo a kotsi ao o nang le ona.

  Mohlala, boemong ba mobaki wa dikuku ya phahameng, o tla iketsetsa dikuku ka boyena kahoo dikuku ditla rekwa.

 3. Bolella ba banyane kapa ba banyenyane hore ba ho Boemo ba Kotsi.

 4. Etsa hore motho e mong le e mong a hokahantsweng le Boemo ba Kotsi a latele Boemo ba Kotsi ba Hae mme a netefatse hore ba latela fomula ka botlalo.

 5. Hlophisa botjha tshebetso e le hore boemo bo se phete.

 6. Kgothaletsa leano-tsamaiso (melao kapa tataiso) seo se tla fumana le/kapa ho thibela boemo boo ho se etsahale hape.

Boemo ba Kotsi hangata bo fuwa e monyane kapa ba banyenyane ha:

 1. Boemo ba Tshohanyetso bo tswetse pele nako e telele haholo.

 2. Dipalo di theohela tlase haholo.

 3. Motsamaisi ya phahameng ka tshohanyetso o iphumana a tlameha ho iketsetsa mosebetsi wa basebetsi ba banyane balaodi ketsahalong ena hobane e mathateng.

Fomula ya Boemo ba Kotsi ba Motho

Motho o sebedisa Fomula ya Kotsi ka Boyena ha:

 • O sebedisitse Fomula ya Ho sa Pheleng mme o susumeletsehile ho Boemo ba - Kotsi.
 • O maemong ao ho nang le kotsi kapa monyetla wa ho tswa kotsi kapa tahlehelo ho yena kapa boemo ba hae, kapa sebakeng se seng sa bophelo ba hae.
 • Dipalo tsa kerafo ya hae di theohile (hofeta hanyane).

Mona ke fomula ya Boemo ba Kotsi ba Motho ka mong.

 1. Ho feta mekgwa (mekgwa e tlwaelehileng ya boitshwaro) kapa mekgwa e tlwaelehileng.

  Ho feta mona ho ne ho bolela ho qoba ho etsa ho hong kapa ho etsa hohong ka ho sebedisa tsela e nngwe e hole.

 2. Sebetsana le boemo le kotsi efe kapa efe e ho bona.

 3. Ipolelle hore o ho Boemo ba Kotsi.

 4. Fumana melao ya boitshwaro wa hao ka ho fumana seo o se etsang se sa sebetseng mme o sebedise taolo ya hao ho se lokisa le ho tshepahala le ho otloloha.

 5. Hlopha botjha bophelo ba hao e le hore boemo bo kotsi bo se ke ba tswela pele ho o hlahela.

 6. Sebetsa ka botlalo mme o qale ho sebedisa leano-tsamaiso le tiileng (melao kapa ditataiso) nakong e tlang, e tla fumana, le ho thibela boemo bo tswanang ho etsahala.

Mohlala wa Boemo ba Kotsi ba Motho

Ha re re motho o ne a amohela tjhelete ho malome wa hae eo a neng a re o reka ntlo ka yona. Mme o ne a seyo. O ne a e sebedisa ho kgarebe ya hae. Hona jwale o ho Kotsi e tswelang pele. Malome a ka fumana hore motsotsong ofe kapa ofe motho o lebelletse ho rua letlotlo la malome wa hae ka tsatsi le leng. Kahoo o tshwenyehile haholo. Leha a sa nahane ka yona, matshwenyeho a ntse a le teng.

Otla tlameha ho feta mekgwa le ditlwaelo tse tlwaelehileng tsa ho sebedisa tjhelete dinthong tse ding ntle le ntlo. Ka mantswe among o tla tlameha ho emisa ho amohela tjhelete eo.

Empa o ne a tla tlameha ho sebetsana le boemo le kotsi efe kapa efe ho yona. Jwale ho kaba kotsi haholo ho ngola, “Malome ya ratehang George, bakeng sa selemo le halofo se fetileng tjhelete yohle eo o neng o nthomella yona ho reka ntlo, esale ke e sebedisa ho kgarebe ya ka.”

O tla tlameha ho etsa qeto ya ho sebetsa le seo e le hore ho se be le kotsi ho sona. Mme ho ka nka nako e telele ya ho nahana. Haeba a ka tlolela hodimo mme a re ho malome wa hae, “Hantle-ntle, esale ke o thetsa, Malome George. Ke ntse ke senya tjhelete yohle ya hao,” monyetla ke hore e kanna ya ba ntho e tshosang haholo ho Malome George hore a ka mo ntsha thatong ya hae, jwalo-jwalo. Jwale o ne a tla ba ho Kotsi.

Kahoo o tla tlameha ho fumana hore na a e sebetse jwang. Mme e kanna ya ba bonolo jwalo ka ho ngola, “Malome George o ratehang, esale ke fumana thuso ho Scientology morao tjena mme e etsa hore ke be motho ya tshepahalang ho nna ho feta. Mme hona le dintho tse ngata tse sa tshepahaleng tseo ke di entseng ho bophelo ba ka mme e nngwe ya tsona ke ena. Jwale mohlomong o tla nthunya ka lebaka la ho etsa sena, empa ha e le hantle ke sebedisa tjhelete ena mme ke sebedisa e nngwe ho iphedisa. Leha ho le jwalo ha hona toka ho wena.”

Mohato o latelang ke, “Ipolelle hore o ho Boemo ba Kotsi.” Ke teng feela hobane batho ba lebala ho e etsa.

Mme ebe o “Fumana melao ya hao ya boitshwaro ka ho fumana seo o se etsang se sa tsamayeng hantle mme o sebedisa taolo ya hao ho se lokisa le ho tshepahala le ho otloloha.”

Hona jwale ho ka ba le Malome George mme o ntse a tlameha ho sebetsana le kgarebe ya hae. Le ha a ka be a ile a sebetsana le malome wa hae, ho ka ba le batho ba bang bao a lokelang ho sebetsana le bona.

Mohato o latelang ke, “Lemoha bophelo ba hao e le hore boemo bo kotsi bo se ke ba tswela pele ho o hlahela.” Mme ka mohlala ona o-entsweng wa Malome George, o ne a ka e kokota feela (emisa) mababi le ho sebedisa tjhelete yohle ya hae ho kgarebe ya hae mme sebakeng sa ho dula bosiu a sa robale, masiu bo bong le bo bong, o ne a ka fumana boroko mme a etse mosebetsi ya hae o be wa bohlokwa. Eo ke tlhophiso e ntjha ya yona.

Ebe, “O sebetsa ka botlalo mme o qala ho sebedisa leano-tsamaiso le tiileng (melao kapa ditataiso) tseo, nakong e tlang, di tla fumana le ho thibela boemo bo tswanang ho etsahala.” Ka mantswe a mang o nka qeto ya hore “Nke ke ka bua mashano e le hore nka fumana tjhelete,” kapa ntho e jwalo. E ne e tla ba motho feela ya tla tlameha ho etsa qeto.

E tshwana le Qeto ya Selemo se setsha (qeto eo motho a e etsang qalong ya selemo se setjha ho etsa ho hong kapa ho emisa ho etsa hohong). Hangata batho ha ba boloke Diqeto tsa Selemo se setjha hobane ba sa ka ba kena mehatong e mehlano ya pele. Haele hantle o ntse o kopa motho eo hore a fetole mekgwa ya hae.

HLOKOMELA: E le hore o tswele pele, o tlameha ho tlatsa mehato yohle e fetileng thutong ena. Mohato wa hao wa ho qetela o safellang ke
HLOKOMELA: O bile le dikarabo tse mmalwa tse neng di fosahetse. E le hore o tswele pele, o lokela ho bala sehloho seo hape le ho leka kutlwisiso ya hao hape